Medlemsavtal

Medlemsavtal

 1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap på CrossFit Landskrona, Functional Movements i Landskrona AB och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Medlemsavtalet är personligt och det kan bara överlåtas vid särskilda skäl så som sjukdom, skada eller längre utlandsvistelse. Detta stärks med hjälp av ett skriftligt intyg och överlåtelsen genomförs med skriftligt godkännande av Crossfit Landskrona. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlemsavtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Från det att man är 13 år får man lov att i sällskap av målsman träna i CrossFit Landskronas lokaler eller under målsmans ansvar delta under våra instruktörsledda pass. Är man mellan 3-12 år får man delta i våra ”Kidspass”.

Distansavtalslagen

CrossFit Landskrona följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela CrossFit Landskrona om hen ångrat sitt köp.

 1. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på CrossFit Landskrona.

 1. Trivselregler, rutiner och träningsföreskrifter

Identifikation skall kunna uppvisas för CrossFit Landskronas personal varje gång kunden besöker CrossFit Landskrona. Det åligger alla kunder att ta del av och följa gällande trivselregler. Kund skall följa de anvisningar avseende metoder och användning av utrustning som meddelats, skriftligen eller muntligen av CrossFit Landskronas personal. Se ordningsregler

Varje medlem ansvarar för att hålla sig uppdaterad kring rådande rutiner vid händelse av brand. Varje medlem ansvarar även för att se till att utrymningsvägar och släckutrustning inte blockeras.

 1. Avtalstid och uppsägning

CrossFit Landskrona erbjuder olika typer av medlemskap. På samtliga medlemsskap gäller tre månaders uppsägningstid vilket medlemmarna under denna tid åtar sig betalningsansvaret. Medlemskapet kan inte avslutas innan uppsägningstiden löpt ut. Samtliga medlemskap betalas via kreditkort och dragning görs samma dag varje månad. Eftersom ingen bindningstid föreligger kan medlemmarna byta medlemskap mitt i en period, dock endast från ett lägre till ett högre. Vid byte från högre till lägre föreligger först uppsägningstid på 3 månader.

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 1 timme innan start.

 1. Avstängning av medlem:

Crossfit Landskrona förbehåller sig rätten att stänga av Medlem för viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan om Medlem bryter mot avtalet i följande fall och ej efter anmodan av Crossfit Landskrona vidtar tillräcklig rättelse:

 • Missköter betalning av månadsavgifter och andra avgifter, såsom att betalning trots påminnelse inte erlagts senast 30 dagar efter den förfallodag som angivits på ordinarie faktura.
 • Bryter mot säkerhets- eller ordningsregler eller anvisningar givna av Crossfit Landskronas personal.
 • På annat sätt beter sig så att risk för ohälsa eller personskada för Medlem eller annan föreligger eller skada på träningsredskap uppstår eller kan uppstå.

Vid avstängning utgår ingen ekonomisk ersättning för erlagt medlemsskap.

 1. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle. I samband med att avtalet övergår till ett löpande tillsvidare avtal så justeras priset till då gällande prislista.

 1. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott. Vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad, undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen. Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura på till betalning förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

 1. Frysning av medlemskap vid särskilda omständigheter

Medlemskapet är bundet till Avtalsperioden. Medlem som inte kan utnyttja sitt medlemskap under viss tid (minst 30 dagar), kan ansöka om förlängning av Avtalsperioden motsvarande den tid som medlemskapet inte kan nyttjas, enligt följande villkor:

 • Med intyg om skada, sjukdom eller graviditet kan förlängning ges med längst 250 dagar eller enligt läkares ordination.
 • Med intyg om längre utlandsvistelse kan förlängning ges med längst 200 dagar eller enligt enskild överenskommelse med Crossfit Landskrona

Förlängning av medlemskort kan komma att bedömmas utifrån respektive fall och beslut tas i enighet med CrossFit Landskrona.

 1. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta CrossFit Landskrona om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress. CrossFit Landskrona ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

 1. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

CrossFit Landskrona ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.

CrossFit Landskrona ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå. Målsman ansvarar för barn och ungdomar under 18 år i enighet med ovanstående punkt 1.

 1. Praktiska ändringar

Functional Movements AB/CrossFit Landskrona förbehåller sig rätten att ändra schema och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via anslag i CrossFit Landskronas lokaler, via CrossFit Landskronas hemsida eller sociala medier.

 1. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. CrossFit Landskrona behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med GDPR.

 1. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Functional Movements AB/ CrossFit Landskrona för överföring till denne.

 1. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.

 1. Doping

CrossFit Landskrona arbetar för en dopingfri verksamhet och oförberedda kontroller kan förekomma. Medlem som visar positivt resultat för dopingklassade preparat kommer att stängas av med omedelbar verkan och utan möjlighet till ekonomisk ersättning för erlagt medlemsskap. Samma sak gäller vid försäljning av dopingklassade preparat eller liknande prestationshöjande medel. RF’s dopinglista ligger till grund.

 1. Sociala medier

Då Crossfit Landskrona använder sig av sociala medier i marknadsföringssyfte är det främst varje medlems ansvar att meddela då denne inte önskar synas på bild eller i text.